Packaging

M’implico en la definició del producte i de les seves especificacions tècniques, optimitzo pressupostos i assessoro en la producció (papers, formats, tècniques, preus…). En funció de les necessitats i els recursos, proposo opcions creatives, pràctiques i realistes per fer que cada projecte brilli a la seva manera.